Trang chủ / Sản phẩm / Handling Tool

Spinning Wrench

Spinning Wrench

Chứng chỉ: DNV, ABS, LLOYDS,...

Xuất xứ: EU, USA, JAPAN, KOREA,...

Spinning Wrench

Spinning Wrench

Chứng chỉ: DNV, ABS, LLOYDS,...

Xuất xứ: EU, USA, JAPAN, KOREA,...

Kelly spinner

Kelly spinner

Chứng chỉ: DNV, ABS, LLOYDS,...

Xuất xứ: EU, USA, JAPAN, KOREA,...

Hydrolic TorqueWrench

Hydrolic TorqueWrench

Chứng chỉ: DNV, ABS, LLOYDS,...

Xuất xứ: EU, USA, JAPAN, KOREA,...

PowerSlip Frameweb

PowerSlip Frameweb

Chứng chỉ: DNV, ABS, LLOYDS,...

Xuất xứ: EU, USA, JAPAN, KOREA,...

PowerSlip 21-30-Large

PowerSlip 21-30-Large

Chứng chỉ: DNV, ABS, LLOYDS,...

Xuất xứ: EU, USA, JAPAN, KOREA,...

PowerSlip 16-1-Large

PowerSlip 16-1-Large

Chứng chỉ: DNV, ABS, LLOYDS,...

Xuất xứ: EU, USA, JAPAN, KOREA,...

PowerSlip 15-1-Large

PowerSlip 15-1-Large

Chứng chỉ: DNV, ABS, LLOYDS,...

Xuất xứ: EU, USA, JAPAN, KOREA,...

Series auxiliary Elevetors

Series auxiliary Elevetors

Chứng chỉ: DNV, ABS, LLOYDS,...

Xuất xứ: EU, USA, JAPAN, KOREA,...

Nieuw rotator

Nieuw rotator

Chứng chỉ: DNV, ABS, LLOYDS,...

Xuất xứ: EU, USA, JAPAN, KOREA,...

Elevator

Elevator

Chứng chỉ: DNV, ABS, LLOYDS,...

Xuất xứ: EU, USA, JAPAN, KOREA,...

Elevator

Elevator

Chứng chỉ: DNV, ABS, LLOYDS,...

Xuất xứ: EU, USA, JAPAN, KOREA,...